Hrup

2. tir | april 2017 | Nazaj

PRIMERJAVA STROKOVNIH PODLAG O HRUPU (EPI SPEKTRUM)

Na osnovi seznama dokumentov, ki so nam ga poslali z Direkcije za infrastrukturo, je bilo o vplivih hrupa pri projektu 2. tira narejenih skupno šest strokovnih podlag, v skupni vrednosti 75.041,43 evrov. Ena sama pred sprejetjem DLN, leta 2005, kar je pravilno, ker zakonodaja določa, da je potrebno pred sprejetjem DLN izdelati vse potrebne strokovne podlage. Ostalih pet strokovnih podlag je bilo narejenih po sprejetju DLN.  

Edino strokovno podlago o hrupu pred sprejetjem DLN je leta 2001 naredilo podjetje IVD, z naslovom Študija obremenitve s hrupom, ki so jo naročile Slovenske železnice. Vrednost pogodbe je znašala 4.145,43 evrov. Slovenske železnice so takrat vodile investicijo 2. tir.

Po sprejetju DLN je vseh preostalih pet strokovnih podlag o hrupu izdelalo podjetje EPI SPEKTRUM. In sicer naslednje strokovne podlage, ki so v celoti namenjene področju hrupa ali pa samo v posameznih poglavjih:

1. Izdelava strokovnih podlag s področja varstva pred hrupom za novo dvotirno progo Divača – Koper. Naročnik, leta 2008, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo. Vrednost pogodbe: 11.880 evrov. K pogodbi sta bila podpisana še dva aneksa – prvi oktobra 2010, v vrednosti 2.790 evrov (podaljšanje roka in dodatna dela), drugi pa julija 2011, kjer je šlo za prenos pravic in obveznosti. Končna vrednost pogodbe: 14.670 evrov.

2. Izdelava strokovne ocene obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite za stanovanjski objekt Gabrovica 35 ob servisni cesti T2 b med gradnjo II. tira železniške proge Divača – Koper, ki jo je junija 2010 naročila Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo. Pogodbena vrednost je bila 4.800 evrov.

3. Izdelava strokovnih podlag s področja varstva okolja za II. tir železniške proge (odlaganje materiala na treh lokacijah). Ocena vpliva na kakovost zraka, podnebne spremembe, hrup, tla, podzemne in površinske vode, odpadki. Naročnik je bila Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, november 2010. Vrednost pogodbe: 23.556,00 evrov.

4. Izdelava strokovnih podlag za dopolnitev PVO za II. tir Div - Koper, za poglavja onesnaženosti zraka, hrup, vibracije, elektromagnetno sevanje in svetlobno onesnaženje. Naročilo jo je Ministrstvo za promet, leta 2012. Vrednost pogodbe: 21.090,00 evrov.

5. Protihrupna zaščita -pasivna- za II. tir ŽP Divača – Koper. Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, leta 2013. Vrednost pogodbe: 6.780 evrov.

Skupna vrednost zaslužka podjetja Epi Spektrum, od leta 2008 – 2013, za pet strokovnih podlag o hrupu: 70.896.000.

 

KONKRETNA PRIMERJAVA DLN IN STROKOVNIH PODLAG EPI SPREKTRUMA:

V sprejetem državnem lokacijskem načrtu (DLN) iz leta 2005 so ugotovitve preučitve vplivov hrupa že vključili v 35. členu, kjer so zapisali ukrepe, ki jih bodo morali izvajalci zaradi varstva pred hrupom pri izgradnji 2. tira upoštevati. DLN je predvideval enotirno železniško progo. Ideje o dvotirni železniški progi Divača-Trst oz. dvotirni progi od Divače do Črnega Kala, so posledično pripeljale do izdelave novih strokovnih podlag. Podjetje Epi Spektrum pa v teh strokovnih podlagah, ki jih je izdelalo v letih 2008, (novembra) 2010 in 2012, v veliko primerih zapiše cele odstavke, ki so identični kot v DLN-ju iz 2005. Poleg tega najdemo identične odstavke v različnih strokovnih podlagah o hrupu, ki jih je Epi Spektrum izdelal v treh različnih letih in za vsako strokovno podlago dobil plačilo.

Primerjava enakih odstavkov v različnih strokovnih podlagah Epi Spektruma:

Strokovna podlaga narejena leta 2012, v veliki meri zajema popolnoma enake odstavke iz strokovne podlage iz l. 2008 in iz l. 2010. Ponekod gre za direktno prepisovanje celotnih odstavkov. V seznamu literature, pa strokovna podlaga ne navaja prvih dveh strokovnih podlag iz katerih je očitno črpala podatke.

Primer: v strokovni podlagi iz leta 2008 podjetje predlaga, citiram zgolj kratek izsek:

In enako v strokovni podlagi iz leta 2012, citiram:

A to, seveda, ni edini primer, lahko bi še naštevali – pri protihrupni zaščiti, na primer, so v dveh različnih strokovnih podlagah, iz leta 2008 in leta 2012, zapisane identične rešitve, in sicer: v strokovni podlagi iz leta 2008 podjetje predlaga, citiram:

V strokovni podlagi, izdelani štiri leti kasneje, leta 2012, najdemo identični odstavek, citiram:

In tudi pri strokovni podlagi, ki je bila namenjena izključno deponijam in posledičnim nastankom hrupa, najdemo identične ugotovitve v dveh različnih strokovnih podlagah, izdelanih novembra 2010 in v letu 2012. Poglejmo samo en izvleček prepisovanja:

In enako – strokovna podlaga iz leta 2012:

In tudi zaključki strokovnih podlag o hrupu iz leta 2008 in 2012 so enaki: s stališča varstva pred hrupom je izgradnja 2. tira sprejemljiv poseg – ali konkretno, s citatom:

 

PODJETJE EPI SPEKTRUM

Je malo podjetje iz Maribora, ki se ukvarja z varstvom okolja in informacijskimi sistemi in storitvami.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1998, od leta 2000 pa sta solastnika podjetja Boštjan Peršak (50 %) in Janez Drev (40 %). Leta 2009 se lastniški strukturi pridruži Anžej Bečan (10 %). Sedanji direktor podjetja je Boštjan Peršak, prokurist pa Janez Drev - oba sta sodelovala pri pripravi dokumentov za drugi tir.Na spletni strani je razvidno, da meritve hrupa v podjetju izvaja Rado Marhold, s protihrupnimi ukrepi pa se ukvarja Boštjan Peršak.

V letu 2016 je podjetje s proračunskimi porabniki poslovalo v vrednosti 389.365,00 evrov. Največ je poslovalo z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano - 176.168,00 evrov, DARSom - 69.600,52 evrov in Direkcijo RS za ceste (danes za infrastrukturo) - 47.017,64 evrov.

Podjetje je od julija 2008 do januarja 2013 naredilo šest strokovnih podlag, v skupni vrednosti 77.676 evrov. Tematika strokovnih podlag je poglavitno o hrupu in zraku v povezavi z gradnjo in obratovanjem drugega tira ter deponijami viška materiala, v manjšem delu pa obravnavajo podnebne spremembe, tla, podzemne in površinske vode, vibracije in svetlobno onesnaževanje.

Pet strokovnih podlag, (v celoti ali delno) namenjenih hrupu, v okviru projekta 2.t ir, bilo narejenih v času Pahorjeve vlade oz ministra Patrika Vlačiča – in to v skupni vrednosti 70.896.