Kakovost zraka

2. tir | april 2017 | Nazaj

PRIMERJAVA STROKOVNIH PODLAG O ZRAKU (EPI SPEKTRUM)

Leta 2005 je vlada sprejela DLN za gradnjo drugega tira, v katere je vključila ukrepe za vzdrževanje optimalne kakovosti zraka ob gradnji. Podlaga za te ukrepe sta bila dva dokumenta izpred 2005, ki sta obravnavala vplive gradnje na okolje. Kljub temu so po sprejetju DLN-ja z analiziranjem vpliva gradnje na kakovost zraka nadaljevali. Tako sta takratna Direkcija za investicije v javno železniško infrastrukturo in Ministrstvo naročili še tri strokovne podlage – leta 2008 za dvotirno varianto proge, leta 2010 za odlaganje viškov materiala in leta 2012 za celoten drugi tir (tokrat za enotirno progo) in obenem za odlaganje viškov materiala. Vse tri podlage je izdelalo isto podjetje – to je Epi Spektrum. Zanje je Epi Spektrum prejel 51.426,00 evrov, a je potrebno poudariti, da so v to vsoto vključene še od zraka neločljivo povezane strokovne podlage tudi o ostalih vplivih na okolje, denimo hrupu.

Pomembno je, da vse tri Epi Spektrumove podlage ugotavljajo povsem enake zaključke: vpliv na kakovost zraka med gradnjo bo z upoštevanjem omilitvenih ukrepov nebistven, med obratovanjem pa vpliva na zrak ne bo. Predlagani omilitveni ukrepi pa so vsebinsko enaki v vseh pregledanih dokumentih, vsakič pa so že narejenim dodali še kakšnega novega – a vsebinsko nič kaj drugačnega.

Pred sprejetjem DLN, leta 2005, so vplive gradnje na kakovost zraka analizirali le znotraj preučevanj vseh vplivov gradnje drugega tira na okolje. Izdelani sta bili dve strokovni podlagi, obe je izdelalo podjetje PRO LOCO – in sicer:

  1. 1. Presoja vplivov na okolje; podjetje Slovenske železnice jo je naročilo leta, 2000. Vrednost pogodbe: 22.228,76 evrov;
  2. 2. Poročilo o vplivih na okolje za II. tir Dv-KP; podjetje Slovenske železnice oz. Agencija za železniški promet jo je naročila leta 2004. Vrednost pogodbe: 23.685,53 evrov.

Po sprejetju DLN so bile narejene še tri strokovne podlage o vplivu gradnje drugega tira na kakovost zraka. Vse tri je izdelalo podjetje Epi Spektrum – in sicer.

  1. 1. Izdelava strokovnih podlag s področja kakovosti zraka in podnebnih dejavnikov za novo dvotirno progo Divača-Koper; Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo jo je naročilo leta 2008, Epi Spektrum pa jo je dokončno izdelala marca 2010. Vrednost pogodbe: 6.780 evrov;
  2. 2. Izdelava strokovnih podlag s področja varstva okolja za II.tir železniške proge (odlaganje materiala na treh lokacijah). Ocena vpliva na kakovost zraka, podnebne spremembe, hrup, tla, podzemne in površinske vode, odpadki; Direkcija za investicije v javno železniško infrastrukturo jo je naročila leta 2010. Vrednost pogodbe: 23.556 evrov;
  3. 3. Izdelava strokovnih podlag za dopolnitev PVO za II. tir Div - Koper, za poglavja onesnaženost zraka, hrup, vibracije, elektromagnetno sevanje in svetlobno onesnaženj; takratno Ministrstvo za promet jo je naročilo leta 2012. Vrednost pogodbe: 21.090 evrov.

 

PRIMERJAVA STROKOVNIH PODLAG PODJETJA PROLOCO, DLN IN EPI SPEKTRUM

Kot že rečeno, je pred sprejetjem DLN podjetje Pro Loco, leta 2004, izdelalo Poročilo vplivih na okolje. Šlo je za vplive pri gradnji enotirne proge 2. tira Divača – Koper, tako je določal DLN. Ko se je leta 2007 zgodila ideja o dvotirni progi Divača – Koper, je Direkcija za vodenje investicij v železniško infrastrukturo leta 2008 podjetju Epi Spektrum naročila strkovno podlago - in sicer zaradi priprav na morebitne spremembe DLN, natančneje: spremembe enotirne proge v dvotirno. Kot vemo, do tega nikoli ni prišlo, ideja dvotirne proge je propadla, strokovna podlaga, ki je preučevala vplive gradnje dvotirne proge na zrak, pa je bila s tega vidika naročena zaman.

Predlagani omilitveni ukrepi – v glavnem enaki!

Primerjava omilitvenih ukrepov pokaže, da je podjetje Epi Spektrum predlagalo do besede identične ukrepe kot jih vsebuje državni lokacijski načrt iz leta 2005. Dva od skupno štirih takih ukrepov, ki so jih predlagali, objavljamo spodaj. Iz Epi Spektrumove študije, ki je obravnavala kakovost zraka ob gradnji dvotirne proge (naročena 2008, izdelana 2010), lahko preberemo naslednje predloge omilitvenih ukrepov:

Enaki omilitveni ukrepi pa so bili zapisani že v DLN iz leta 2005, kot je razvidno iz spodnjega izseka iz DLN:

Skratka, da strokovne podlage, izdelane po sprejetju DLN, leta 2005, niso prinašale bistveno novega – najbolj izrazito kažejo predlagani omilitveni ukrepi.

A to še ni vse - Kljub enakim ukrepom v DLN in v strokovni podlagi naročeni v 2008 in izdelani v letu 2010, je Direkcija Epi Spektrumu naročila še dve strokovni podlagi o vplivu gradnje in obratovanja drugega tira na onesnaženost zraka. Ker je bila ideja o dvotirni progi ustavljena, sta se omenjeni dve strokovni podlagi spet navezovali na prvotno zastavljeno in v DLN-ju zapisano enotirno progo. V obeh strokovnih podlagah so preučevali še druga poglavja, denimo hrup.

Leta 2012 – še ena strokovna podlaga, tokrat za pridobitev OVS (okoljevarstvenega soglasja)

Gre za študijo iz leta 2012, z naslovom »Izdelava strokovnih podlag za dopolnitev PVO za II. tir Div - Koper, za poglavja onesnaženost zraka, hrup, vibracije, elektromagnetno sevanje in svetlobno onesnaženje.« Kot so nam sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo, je to ena od strokovnih podlag, »ki so bile izdelane za novo vlogo za pridobitev OVS v februarju 2012. Vsebina le-teh upošteva tudi vsebino strokovnih podlag[…]Izdelava strokovnih podlag s področja kakovosti zraka in podnebnih dejavnikov za novo dvotirno progo Divača-Koper«. Pomembno: v odgovoru Direkcija sama zapiše, da bodo v novo strokovno podlago vključene ugotovitve prejšnjih strokovnih podlag, ki so bile narejene pred leti in tudi plačane.

Ko to strokovno podlago primerjamo s prejšnjima dvema, naročenima leta 2008 in 2010, opazimo, da vključuje tako preučitev vplivov na kakovost zraka ob celotni gradnji drugega tira kot tudi bolj specifično ob odlaganju viška materiala. Še enkrat torej obravnava identične zorne kote gradnje drugega tira, kot v prejšnjih dveh strokovnih podlagah. Je pa ta strokovna podlaga, iz leta 2012, bolj podrobna in bolj podkrepljena s številkami, kot prejšnji dve, a vseeno opazimo tudi ujemanja. Ta so najbolj izrazita pri zaključkih. In to je bistvena ugotovitev, bistven problem: zaključek je enak zaključkom obeh strokovnih podlag iz leta 2008 in 2010, ugotavlja namreč, da bo vpliv na kakovost zraka minimalen z omilitvenimi ukrepi, med obratovanjem pa negativnega vpliva sploh ne bo.

To potrjuje spodnji izvleček iz te strokovne podlage, iz leta 2012:

Za primerjavo dodajamo še izsek iz strokovne podlage iz leta 2008, ki je zaključila:

V vmesnem času, od 2008 do 2012, so pri zaključku zamenjali kakšno besedo in skalo za merjenje onesnaženosti zraka – iz črkovne v številčno skalo.

Podobno ugotavljamo pri predlaganih omilitvenih ukrepih. V strokovni podlagi iz leta 2012 jih je skupno predlaganih 18 – od tega je, v primerjavi denimo s strokovno podlago iz leta 2010, novih le sedem.

Spodnji citati prikazujejo nekatere ukrepe, ki so identični v zadnjih dveh Epi Spektrumovih strokovnih podlagah, torej iz leta 2010 in 2012, vsebinsko pa enaki tudi tisti, naročeni leta 2008:

Zaključek:

Vse tri omenjene strokovne podlage Epi Spektruma so botrovale le k minimalni spremembi v dopolnitvi DLN-ja leta 2014, ko so k že obstoječemu členu dodali en odstavek, ki se glasi, citiram:

»Monitoring onesnaženosti zraka med rekonstrukcijo železniške proge obsega nadzor nad izvajanjem omilitvenih ukrepov na gradbiščih«.

 

PODJETJE EPI SPEKTRUM:

Podjetje Epi Spektrum iz Maribora je malo podjetje, ki se ukvarja z varstvom okolja in informacijskimi sistemi in storitvami.

Epi Spektrum je bil ustanovljen leta 1998, od leta 2000 sta solastnika podjetja Boštjan Peršak (50 %) in Janez Drev (40 %), leta 2009 je manjšinski solastnik postal tudi Anžej Bečan (10 %). Sedanji direktor podjetja je Boštjan Peršak, prokurist pa Janez Drev - oba sta sodelovala pri pripravi omenjenih dokumentov za 2. tir.

V letu 2016 je podjetje s proračunskimi porabniki poslovalo v vrednosti 389.365,00 evrov, beleži Erar. Največ je poslovalo z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano - 176.168 evrov, z DARS-om 69.600,52 evrov in Direkcijo RS za ceste (danes za infrastrukturo) 47.017,64 evrov.

Podjetje je od julija 2008 do januarja 2013 v okviru investicije 2. tir naredilo šest strokovnih podlag v skupni vrednosti 77.676 evrov. Tematika strokovnih podlag je poglavitno o hrupu in zraku v povezavi z gradnjo in obratovanjem drugega tira ter deponijami viška materiala, v manjšem delu pa obravnavajo podnebne spremembe, tla, podzemne in površinske vode, vibracije in svetlobno onesnaževanje.